<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy 2019

Nowe firmy: 4 kwietnia 2019

4 kwietnia 2019

W czwartek 4 kwietnia 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 1 133 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (20,3% ogółu), małopolskie (9,3% ogółu) oraz śląskie (9,1% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie23020,3%
małopolskie1059,3%
śląskie1039,1%
wielkopolskie988,6%
dolnośląskie948,3%
pomorskie786,9%
podkarpackie696,1%
łódzkie595,2%
zachodniopomorskie534,7%
kujawsko-pomorskie524,6%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 16 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w czwartek 4 kwietnia 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to budownictwo (20,2% ogółu), handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (16,8% ogółu) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (13,1% ogółu).

Budownictwo (PKD F)22920,2%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)19016,8%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)14813,1%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)968,5%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)887,8%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)625,5%
Informacja i komunikacja (PKD J)605,3%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)504,4%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)433,8%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)393,4%
Pozostałe12811,3%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 227 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (4,1% ogółu), roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (3,8% ogółu) oraz wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (3,5% ogółu).

Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD 96.02.Z)464,1%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z)433,8%
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z)403,5%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD 47.91.Z)373,3%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z)353,1%
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 94.99.Z)343,0%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)272,4%
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z)262,3%
Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z)252,2%
Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)211,9%
Pozostałe79970,5%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 14 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w czwartek 4 kwietnia 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (76,6% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (14,0% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z kodeksem cywilnym (2,1% ogółu).

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą86876,6%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością15914,0%
spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym242,1%
spółki komandytowe201,8%
samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do KRS181,6%
stowarzyszenia151,3%
fundacje80,7%
stowarzyszenia niewpisane do KRS60,5%
wspólnoty mieszkaniowe60,5%
spółki jawne40,4%
Pozostałe50,4%

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 5 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w czwartek 4 kwietnia 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (77,6% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (3,2% ogółu) oraz własność zagraniczna (2,0% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych87977,6%
własność prywatna krajowa pozostała363,2%
własność zagraniczna232,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej20,2%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych20,2%
Pozostałe19116,9%