<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy 2019

Nowe firmy: 31 marca 2019

31 marca 2019

W niedzielę 31 marca 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 18 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 9 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa małopolskie (16,7% ogółu), łódzkie (16,7% ogółu) oraz wielkopolskie (16,7% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

małopolskie316,7%
łódzkie316,7%
wielkopolskie316,7%
mazowieckie316,7%
śląskie211,1%
zachodniopomorskie15,6%
lubuskie15,6%
warmińsko-mazurskie15,6%
kujawsko-pomorskie15,6%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 8 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w niedzielę 31 marca 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (33,3% ogółu), budownictwo (16,7% ogółu) oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna (16,7% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)633,3%
Budownictwo (PKD F)316,7%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)316,7%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)211,1%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)15,6%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)15,6%
Informacja i komunikacja (PKD J)15,6%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)15,6%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 17 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (11,1% ogółu), pozostałe badania i analizy techniczne (5,6% ogółu) oraz sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego (5,6% ogółu).

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z)211,1%
Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B)15,6%
Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego (PKD 46.74.Z)15,6%
Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego (PKD 46.43.Z)15,6%
Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.11.Z)15,6%
Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia (PKD 33.19.Z)15,6%
Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A)15,6%
Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.24.Z)15,6%
Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 86.90.E)15,6%
Praktyka lekarska ogólna (PKD 86.21.Z)15,6%
Pozostałe738,9%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w jednej grupie w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Jedyna forma prawna, w której prowadzone są podmioty rozpoczynające działalność w niedzielę 31 marca 2019 r., to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (100,0% ogółu).

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą18100,0%

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w jednej grupie w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Jedyna forma własności, która występuje wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w niedzielę 31 marca 2019 r., to własność krajowych osób fizycznych (100,0% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych18100,0%