<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy 2019

Nowe firmy: 3 kwietnia 2019

3 kwietnia 2019

W środę 3 kwietnia 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 585 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (23,1% ogółu), małopolskie (10,4% ogółu) oraz śląskie (9,5% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie36623,1%
małopolskie16510,4%
śląskie1519,5%
wielkopolskie1368,6%
łódzkie1127,1%
dolnośląskie1076,8%
pomorskie865,4%
kujawsko-pomorskie835,2%
podkarpackie724,5%
lubelskie724,5%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 19 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w środę 3 kwietnia 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to budownictwo (20,9% ogółu), handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (18,1% ogółu) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (10,9% ogółu).

Budownictwo (PKD F)33220,9%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)28718,1%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)17310,9%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)1298,1%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)1278,0%
Informacja i komunikacja (PKD J)865,4%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)795,0%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)764,8%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)714,5%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)432,7%
Pozostałe18211,5%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 250 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (4,2% ogółu), wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (3,7% ogółu) oraz sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (3,3% ogółu).

Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD 96.02.Z)664,2%
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z)593,7%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD 47.91.Z)523,3%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z)523,3%
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z)513,2%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z)473,0%
Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A)412,6%
Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)382,4%
Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z)372,3%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)372,3%
Pozostałe1 10569,7%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 14 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w środę 3 kwietnia 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (79,2% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (13,6% ogółu) oraz spółki komandytowe (2,0% ogółu).

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą1 25679,2%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością21613,6%
spółki komandytowe312,0%
spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym221,4%
fundacje161,0%
samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do KRS130,8%
wspólnoty mieszkaniowe90,6%
stowarzyszenia90,6%
spółki jawne60,4%
stowarzyszenia niewpisane do KRS30,2%
Pozostałe40,3%

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 7 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w środę 3 kwietnia 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (79,7% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (2,3% ogółu) oraz własność zagraniczna (1,6% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych1 26479,7%
własność prywatna krajowa pozostała362,3%
własność zagraniczna261,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej30,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej10,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,1%
Pozostałe25316,0%