<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy 2019

Nowe firmy: 2 kwietnia 2019

2 kwietnia 2019

We wtorek 2 kwietnia 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 4 140 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (17,8% ogółu), małopolskie (12,1% ogółu) oraz wielkopolskie (9,6% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie73617,8%
małopolskie50012,1%
wielkopolskie3999,6%
śląskie3809,2%
dolnośląskie3468,4%
pomorskie2666,4%
łódzkie2385,7%
lubelskie1984,8%
kujawsko-pomorskie1944,7%
podkarpackie1553,7%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 17 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność we wtorek 2 kwietnia 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to budownictwo (19,9% ogółu), handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (16,4% ogółu) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (10,6% ogółu).

Budownictwo (PKD F)82219,9%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)67916,4%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)43910,6%
Informacja i komunikacja (PKD J)3929,5%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)3227,8%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)3067,4%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)2465,9%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)2255,4%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)1764,3%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)1493,6%
Pozostałe3849,3%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 313 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to działalność związana z oprogramowaniem (6,7% ogółu), fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (5,0% ogółu) oraz wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (3,8% ogółu).

Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z)2766,7%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD 96.02.Z)2075,0%
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z)1563,8%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD 47.91.Z)1363,3%
Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)1323,2%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z)1243,0%
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z)1032,5%
Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A)771,9%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)771,9%
Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z)731,8%
Pozostałe2 77967,1%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 14 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność we wtorek 2 kwietnia 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (94,1% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (3,1% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z kodeksem cywilnym (1,5% ogółu).

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą3 89494,1%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością1283,1%
spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym631,5%
spółki komandytowe150,4%
samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do KRS150,4%
stowarzyszenia niewpisane do KRS60,1%
stowarzyszenia50,1%
fundacje40,1%
wspólnoty mieszkaniowe20,0%
związki zawodowe20,0%
Pozostałe60,1%

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 5 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność we wtorek 2 kwietnia 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (94,3% ogółu), własność zagraniczna (1,4% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (0,7% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych3 90394,3%
własność zagraniczna581,4%
własność prywatna krajowa pozostała280,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej10,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,0%
Pozostałe1493,6%