<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy 2019

Nowe firmy: 16 kwietnia 2019

16 kwietnia 2019

We wtorek 16 kwietnia 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 796 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (20,6% ogółu), małopolskie (10,6% ogółu) oraz wielkopolskie (10,6% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie16420,6%
małopolskie8410,6%
wielkopolskie8410,6%
dolnośląskie739,2%
śląskie658,2%
pomorskie496,2%
łódzkie475,9%
zachodniopomorskie475,9%
podkarpackie354,4%
kujawsko-pomorskie344,3%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 16 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność we wtorek 16 kwietnia 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to budownictwo (21,4% ogółu), handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (12,6% ogółu) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (10,9% ogółu).

Budownictwo (PKD F)17021,4%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)10012,6%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)8710,9%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)668,3%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)607,5%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)597,4%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)475,9%
Informacja i komunikacja (PKD J)475,9%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)455,7%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)263,3%
Pozostałe8911,2%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 187 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to transport drogowy towarów (4,6% ogółu), fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (4,3% ogółu) oraz działalność związana z oprogramowaniem (3,6% ogółu).

Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)374,6%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD 96.02.Z)344,3%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z)293,6%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z)293,6%
Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A)263,3%
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z)243,0%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)192,4%
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z)192,4%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD 47.91.Z)192,4%
Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z)162,0%
Pozostałe54468,3%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 14 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność we wtorek 16 kwietnia 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (71,5% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (19,5% ogółu) oraz spółki komandytowe (2,1% ogółu).

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą56971,5%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością15519,5%
spółki komandytowe172,1%
stowarzyszenia121,5%
spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym121,5%
fundacje111,4%
stowarzyszenia niewpisane do KRS40,5%
spółki jawne40,5%
wspólnoty mieszkaniowe30,4%
spółdzielnie30,4%
Pozostałe60,8%

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 4 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność we wtorek 16 kwietnia 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (73,1% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (1,9% ogółu) oraz własność zagraniczna (1,4% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych58273,1%
własność prywatna krajowa pozostała151,9%
własność zagraniczna111,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej10,1%
Pozostałe18723,5%