<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy 2019

Nowe firmy: 15 kwietnia 2019

15 kwietnia 2019

W poniedziałek 15 kwietnia 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 776 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (17,7% ogółu), małopolskie (10,2% ogółu) oraz śląskie (10,1% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie31517,7%
małopolskie18110,2%
śląskie17910,1%
dolnośląskie1609,0%
wielkopolskie1578,8%
pomorskie1287,2%
łódzkie1146,4%
kujawsko-pomorskie794,4%
zachodniopomorskie774,3%
podkarpackie633,5%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 17 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w poniedziałek 15 kwietnia 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to budownictwo (23,1% ogółu), handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (17,5% ogółu) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (10,2% ogółu).

Budownictwo (PKD F)41023,1%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)31117,5%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)18110,2%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)1478,3%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)1287,2%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)1015,7%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)895,0%
Informacja i komunikacja (PKD J)874,9%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)844,7%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)462,6%
Pozostałe19210,8%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 271 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (4,7% ogółu), wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (4,1% ogółu) oraz roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (3,5% ogółu).

Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD 96.02.Z)844,7%
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z)724,1%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z)623,5%
Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)603,4%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z)573,2%
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z)553,1%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD 47.91.Z)482,7%
Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A)472,6%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)362,0%
Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z)362,0%
Pozostałe1 21968,6%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 17 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w poniedziałek 15 kwietnia 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (86,7% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (7,2% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z kodeksem cywilnym (2,6% ogółu).

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą1 54086,7%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością1277,2%
spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym462,6%
spółki komandytowe160,9%
fundacje120,7%
samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do KRS70,4%
wspólnoty mieszkaniowe60,3%
stowarzyszenia50,3%
stowarzyszenia niewpisane do KRS40,2%
spółki jawne40,2%
Pozostałe90,5%

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 6 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w poniedziałek 15 kwietnia 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (88,7% ogółu), własność zagraniczna (1,6% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (1,0% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych1 57688,7%
własność zagraniczna281,6%
własność prywatna krajowa pozostała181,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej20,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej10,1%
własność samorządowa10,1%
Pozostałe1508,4%