<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy 2019

Nowe firmy: 14 kwietnia 2019

14 kwietnia 2019

W niedzielę 14 kwietnia 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 27 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 14 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa małopolskie (18,5% ogółu), mazowieckie (14,8% ogółu) oraz podkarpackie (11,1% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

małopolskie518,5%
mazowieckie414,8%
podkarpackie311,1%
łódzkie311,1%
pomorskie27,4%
śląskie27,4%
podlaskie13,7%
świętokrzyskie13,7%
lubuskie13,7%
wielkopolskie13,7%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 12 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w niedzielę 14 kwietnia 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (33,3% ogółu), budownictwo (14,8% ogółu) oraz transport i gospodarka magazynowa (11,1% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)933,3%
Budownictwo (PKD F)414,8%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)311,1%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)27,4%
Informacja i komunikacja (PKD J)27,4%
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (PKD A)13,7%
Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją (PKD E)13,7%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)13,7%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)13,7%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)13,7%
Pozostałe27,4%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 23 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (7,4% ogółu), działalność związana z oprogramowaniem (7,4% ogółu) oraz obróbka mechaniczna elementów metalowych (7,4% ogółu).

Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (PKD 43.91.Z)27,4%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z)27,4%
Obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD 25.62.Z)27,4%
Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek (PKD 45.11.Z)27,4%
Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich (PKD 01.62.Z)13,7%
Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych (PKD 46.41.Z)13,7%
Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z)13,7%
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z)13,7%
Tynkowanie (PKD 43.31.Z)13,7%
Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (PKD 49.39.Z)13,7%
Pozostałe1348,1%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 3 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w niedzielę 14 kwietnia 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (88,9% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (7,4% ogółu) oraz stowarzyszenia niewpisane do krs (3,7% ogółu).

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą2488,9%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością27,4%
stowarzyszenia niewpisane do KRS13,7%

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 3 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w niedzielę 14 kwietnia 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (85,2% ogółu), własność zagraniczna (3,7% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (3,7% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych2385,2%
własność zagraniczna13,7%
własność prywatna krajowa pozostała13,7%
Pozostałe27,4%