<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy 2019

Nowe firmy: 13 kwietnia 2019

13 kwietnia 2019

W sobotę 13 kwietnia 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 51 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 12 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa małopolskie (19,6% ogółu), mazowieckie (15,7% ogółu) oraz śląskie (13,7% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

małopolskie1019,6%
mazowieckie815,7%
śląskie713,7%
wielkopolskie59,8%
pomorskie59,8%
podkarpackie59,8%
lubelskie35,9%
podlaskie23,9%
łódzkie23,9%
zachodniopomorskie23,9%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 14 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w sobotę 13 kwietnia 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to budownictwo (13,7% ogółu), transport i gospodarka magazynowa (13,7% ogółu) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (13,7% ogółu).

Budownictwo (PKD F)713,7%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)713,7%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)713,7%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)611,8%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)47,8%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)47,8%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)47,8%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)35,9%
Informacja i komunikacja (PKD J)35,9%
Edukacja (PKD P)23,9%
Pozostałe47,8%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 33 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (7,8% ogółu), wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (7,8% ogółu) oraz roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (5,9% ogółu).

Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD 96.02.Z)47,8%
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z)47,8%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z)35,9%
Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)35,9%
Transport wodny śródlądowy pasażerski (PKD 50.30.Z)35,9%
Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A)35,9%
Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z)23,9%
Działalność prawnicza (PKD 69.10.Z)23,9%
Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD 85.51.Z)23,9%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD 47.91.Z)23,9%
Pozostałe2345,1%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 3 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w sobotę 13 kwietnia 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (94,1% ogółu), spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z kodeksem cywilnym (3,9% ogółu) oraz wspólnoty mieszkaniowe (2,0% ogółu).

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą4894,1%
spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym23,9%
wspólnoty mieszkaniowe12,0%

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 2 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Dwie najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w sobotę 13 kwietnia 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (98,0% ogółu) oraz własność zagraniczna (2,0% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych5098,0%
własność zagraniczna12,0%