<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy 2019

Nowe firmy: 12 kwietnia 2019

12 kwietnia 2019

W piątek 12 kwietnia 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 755 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (20,0% ogółu), dolnośląskie (11,9% ogółu) oraz śląskie (10,1% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie15120,0%
dolnośląskie9011,9%
śląskie7610,1%
małopolskie678,9%
wielkopolskie567,4%
łódzkie466,1%
pomorskie456,0%
podkarpackie435,7%
zachodniopomorskie415,4%
kujawsko-pomorskie314,1%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 17 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w piątek 12 kwietnia 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to budownictwo (20,9% ogółu), handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (15,1% ogółu) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (12,2% ogółu).

Budownictwo (PKD F)15820,9%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)11415,1%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)9212,2%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)577,5%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)577,5%
Informacja i komunikacja (PKD J)496,5%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)445,8%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)364,8%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)314,1%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)222,9%
Pozostałe9512,6%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 181 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (4,1% ogółu), roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (4,0% ogółu) oraz działalność związana z oprogramowaniem (3,4% ogółu).

Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z)314,1%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z)304,0%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z)263,4%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD 47.91.Z)243,2%
Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z)243,2%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)233,0%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD 96.02.Z)222,9%
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 94.99.Z)202,6%
Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)152,0%
Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z)131,7%
Pozostałe52769,8%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 17 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w piątek 12 kwietnia 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (64,2% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (24,9% ogółu) oraz spółki komandytowe (2,1% ogółu).

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą48564,2%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością18824,9%
spółki komandytowe162,1%
spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym152,0%
stowarzyszenia131,7%
fundacje121,6%
samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do KRS60,8%
spółki jawne60,8%
stowarzyszenia niewpisane do KRS30,4%
wspólnoty mieszkaniowe30,4%
Pozostałe81,1%

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 4 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w piątek 12 kwietnia 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (66,1% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (2,9% ogółu) oraz własność zagraniczna (1,9% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych49966,1%
własność prywatna krajowa pozostała222,9%
własność zagraniczna141,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej10,1%
Pozostałe21929,0%