<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy 2019

Nowe firmy: 11 kwietnia 2019

11 kwietnia 2019

W czwartek 11 kwietnia 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 730 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (19,3% ogółu), małopolskie (12,3% ogółu) oraz wielkopolskie (10,1% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie14119,3%
małopolskie9012,3%
wielkopolskie7410,1%
śląskie709,6%
dolnośląskie527,1%
pomorskie466,3%
łódzkie435,9%
lubelskie334,5%
zachodniopomorskie314,2%
podkarpackie304,1%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 17 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w czwartek 11 kwietnia 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to budownictwo (20,7% ogółu), handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (16,3% ogółu) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (9,6% ogółu).

Budownictwo (PKD F)15120,7%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)11916,3%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)709,6%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)618,4%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)466,3%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)456,2%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)435,9%
Informacja i komunikacja (PKD J)334,5%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)294,0%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)273,7%
Pozostałe10614,5%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 189 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to transport drogowy towarów (4,2% ogółu), roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (3,2% ogółu) oraz sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (3,0% ogółu).

Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)314,2%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z)233,2%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD 47.91.Z)223,0%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z)202,7%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD 96.02.Z)172,3%
Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z)172,3%
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z)172,3%
Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z)172,3%
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 94.99.Z)172,3%
Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A)141,9%
Pozostałe53573,3%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 16 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w czwartek 11 kwietnia 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (72,7% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (17,1% ogółu) oraz stowarzyszenia (2,1% ogółu).

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą53172,7%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością12517,1%
stowarzyszenia152,1%
spółki komandytowe141,9%
spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym91,2%
fundacje81,1%
samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do KRS71,0%
wspólnoty mieszkaniowe50,7%
stowarzyszenia niewpisane do KRS50,7%
spółki jawne40,5%
Pozostałe71,0%

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 5 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w czwartek 11 kwietnia 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (73,7% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (3,0% ogółu) oraz własność zagraniczna (2,2% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych53873,7%
własność prywatna krajowa pozostała223,0%
własność zagraniczna162,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej20,3%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności skarbu państwa10,1%
Pozostałe15120,7%