<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy 2019

Nowe firmy: 10 kwietnia 2019

10 kwietnia 2019

W środę 10 kwietnia 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 239 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (18,2% ogółu), małopolskie (10,8% ogółu) oraz śląskie (9,3% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie22618,2%
małopolskie13410,8%
śląskie1159,3%
wielkopolskie1108,9%
dolnośląskie998,0%
łódzkie957,7%
pomorskie877,0%
lubelskie695,6%
zachodniopomorskie614,9%
warmińsko-mazurskie514,1%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 17 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w środę 10 kwietnia 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to budownictwo (21,7% ogółu), handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (21,3% ogółu) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (9,4% ogółu).

Budownictwo (PKD F)26921,7%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)26421,3%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)1179,4%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)927,4%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)796,4%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)786,3%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)715,7%
Informacja i komunikacja (PKD J)564,5%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)494,0%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)373,0%
Pozostałe12710,3%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 233 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (4,1% ogółu), transport drogowy towarów (3,6% ogółu) oraz sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (3,6% ogółu).

Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z)514,1%
Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)443,6%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD 47.91.Z)443,6%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD 96.02.Z)413,3%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z)403,2%
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z)393,1%
Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z)302,4%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z)292,3%
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 94.99.Z)262,1%
Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A)252,0%
Pozostałe87070,2%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 14 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w środę 10 kwietnia 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (80,0% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (12,1% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z kodeksem cywilnym (1,9% ogółu).

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą99180,0%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością15012,1%
spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym231,9%
stowarzyszenia211,7%
spółki komandytowe171,4%
samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do KRS90,7%
fundacje80,6%
spółki jawne60,5%
wspólnoty mieszkaniowe50,4%
stowarzyszenia niewpisane do KRS40,3%
Pozostałe50,4%

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 4 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w środę 10 kwietnia 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (81,3% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (2,4% ogółu) oraz własność zagraniczna (2,0% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych1 00781,3%
własność prywatna krajowa pozostała302,4%
własność zagraniczna252,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,1%
Pozostałe17614,2%