<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy 2019

Nowe firmy: 1 kwietnia 2019

1 kwietnia 2019

W poniedziałek 1 kwietnia 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 7 825 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (17,6% ogółu), śląskie (10,6% ogółu) oraz wielkopolskie (9,4% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie1 37717,6%
śląskie82610,6%
wielkopolskie7389,4%
małopolskie6998,9%
dolnośląskie6077,8%
pomorskie5687,3%
łódzkie4996,4%
zachodniopomorskie3804,9%
kujawsko-pomorskie3674,7%
lubelskie3314,2%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 19 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w poniedziałek 1 kwietnia 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to budownictwo (18,8% ogółu), handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (17,7% ogółu) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (10,0% ogółu).

Budownictwo (PKD F)1 46918,8%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)1 38217,7%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)77910,0%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)5977,6%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)5637,2%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)5587,1%
Informacja i komunikacja (PKD J)5366,8%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)4165,3%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)3824,9%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)2573,3%
Pozostałe88611,3%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 376 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to działalność związana z oprogramowaniem (4,1% ogółu), fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (3,4% ogółu) oraz transport drogowy towarów (3,3% ogółu).

Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z)3184,1%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD 96.02.Z)2653,4%
Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)2553,3%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z)2363,0%
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z)2152,7%
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z)1992,5%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)1982,5%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD 47.91.Z)1932,5%
Praktyka pielęgniarek i położnych (PKD 86.90.C)1401,8%
Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z)1371,8%
Pozostałe5 66972,4%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 20 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w poniedziałek 1 kwietnia 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (94,1% ogółu), spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z kodeksem cywilnym (2,2% ogółu) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (1,5% ogółu).

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą7 36094,1%
spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym1732,2%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością1191,5%
wspólnoty mieszkaniowe710,9%
samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do KRS190,2%
gminne samorządowe jednostki organizacyjne130,2%
przedszkola niepubliczne120,2%
spółki komandytowe110,1%
stowarzyszenia100,1%
stowarzyszenia niewpisane do KRS90,1%
Pozostałe280,4%

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 10 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w poniedziałek 1 kwietnia 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (95,0% ogółu), własność zagraniczna (2,0% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (0,6% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych7 43595,0%
własność zagraniczna1592,0%
własność prywatna krajowa pozostała440,6%
własność samorządowa160,2%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej110,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych100,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych80,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej60,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej30,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności skarbu państwa10,0%
Pozostałe1321,7%