<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy 2019

Nowe firmy: 1-7 kwietnia 2019

7 kwietnia 2019

W tygodniu od 1 do 7 kwietnia 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 15 761 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (18,6% ogółu), śląskie (9,9% ogółu) oraz małopolskie (9,9% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie2 93518,6%
śląskie1 5679,9%
małopolskie1 5569,9%
wielkopolskie1 4949,5%
dolnośląskie1 2517,9%
pomorskie1 0656,8%
łódzkie9706,2%
kujawsko-pomorskie7314,6%
zachodniopomorskie6994,4%
lubelskie6974,4%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 19 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w tygodniu od 1 do 7 kwietnia 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to budownictwo (19,4% ogółu), handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (17,4% ogółu) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (10,7% ogółu).

Budownictwo (PKD F)3 05019,4%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)2 73817,4%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)1 67910,7%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)1 1587,3%
Informacja i komunikacja (PKD J)1 1387,2%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)1 0586,7%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)9916,3%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)8735,5%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)7955,0%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)5593,5%
Pozostałe1 72210,9%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 443 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to działalność związana z oprogramowaniem (4,5% ogółu), fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (4,0% ogółu) oraz wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (3,2% ogółu).

Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z)7154,5%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD 96.02.Z)6324,0%
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z)5033,2%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z)4893,1%
Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)4733,0%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD 47.91.Z)4592,9%
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z)4042,6%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)3662,3%
Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z)2831,8%
Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A)2761,8%
Pozostałe11 16170,8%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 26 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w tygodniu od 1 do 7 kwietnia 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (90,1% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (4,8% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z kodeksem cywilnym (1,9% ogółu).

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą14 20690,1%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością7644,8%
spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym3021,9%
spółki komandytowe1020,6%
wspólnoty mieszkaniowe930,6%
samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do KRS830,5%
stowarzyszenia550,3%
fundacje380,2%
stowarzyszenia niewpisane do KRS300,2%
spółki jawne240,2%
Pozostałe640,4%

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 11 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w tygodniu od 1 do 7 kwietnia 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (90,9% ogółu), własność zagraniczna (1,8% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (1,1% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych14 33390,9%
własność zagraniczna2771,8%
własność prywatna krajowa pozostała1741,1%
własność samorządowa160,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych130,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej110,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej110,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych100,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej60,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej20,0%
Pozostałe9085,8%